ImageНа заседанието на НС от петък, 16.11.2007 г., министърът на отбраната г-н Веселин Близнаков отговори на питане от народните представители г-жа Ася Михайлова (Гергьовден) и г-жа Антонела Понева (ДСБ) относно опитите с бездомни животни във ВМА. От отговора на министър Близнаков става ясно, че институциите всячески се опитват да потулят случая. Само две седмици след подаване на сигнала, от НВМС са издали удостоверение за регистрация на животновъден обект на вивариума във ВМА. Общинското предприятие "Екоравновесие", чиито директор Мирослав Найденов доскоро декларираше желание за сътрудничество с природозащитните организации, набързо и без много шум е отървало ВМА от шестте кучета (всъщност кучетата вече са пет - едното "се е наложило да бъде приспано", тъй като било болно от гана. За съжаление никога няма да получим отговор на въпроса как се е разболяло при уж идеалните условия във вивариума и то точно сега). Интересен е и фактът, че за преместването на животните в общинския изолатор научихме от отговора на министъра, а не от хората в “Екоравновесие”, с които иначе поддържаме връзка ежедневно. "Без дом" изказва благодарност на г-жа Понева и г-жа Михайлова за гражданската им позиция по този скандален случай и помощта им за медийното му отразяване.

Ето и пълния текст на отговора на министър Близнаков:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:Има въпрос, зададен от народните представители Антонела Понева и Ася Михайлова към министъра на отбраната господин Веселин Близнаков.
Госпожо Михайлова, заповядайте да развиете Вашия въпрос към министъра.
АСЯ МИХАЙЛОВА (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, както сме посочили в нашия въпрос, редица факти породиха у нас сериозна и основателна тревога, че във вивариума на Експериментална хирургия към Военномедицинска академия, който се намира в София на бул. “Георги Софийски”, подчертавам, на този адрес, а не в “Овча купел”, се извършва незаконна експериментална дейност с кучета. Самите животни са поставени в условия, които не отговарят дори и на най-елементарни хигиенни изисквания и демонстрират жестоко отношение към тях. Конкретната ситуация, която провокира нашия настоящ парламентарен въпрос, е свързана с намеса на полиция и недопускане на медии до вивариума, което допълва мрачната картина. От друга страна, показва, че използването на животни с неясен произход и отглеждането им по подобен начин не може да служи за надеждни научни изследвания и изводи, а е и нарушение на Закона за ветеринарната дейност.
Смятам, че е недопустимо да съществуват подобни места, които имат характер на наказателни лагери за животни. Тяхното поддържане не може да бъде оправдано с никакви аргументи.
Надявам се, господин министър, че от Вашия отговор ще стане ясно как Военномедицинска академия ще защити авторитета си на водеща болница с качествена научна дейност, прекратена ли е незаконната практика на експерименталната хирургия и каква е съдбата на нещастните животни, които са се намирали там. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на отбраната господин Веселин Близнаков.

Well afore everyone see that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Понева, уважаема госпожо Михайлова! Отделението по експериментална хирургия е самостоятелно звено към катедра “Хирургия” на департамент “Военна хирургия” в щата на Военномедицинска академия. То е акредитирано от Държавната комисия по акредитация през 2001 г. и му е присъдена крайна акредитационна оценка “Отличен – 5 звезди” за пет години. През 2006 г. е акредитирано като част от базата за учебна дейност и специализация със заповед на министъра на здравеопазването.
Като акредитирана структура съгласно изискванията за акредитация, отделението има утвърден пълен набор от документи, регламентиращи неговата дейност. На основание заявление до Районната ветеринарномедицинската служба – София, е издадено удостоверение за регистрация на животновъден обект от 29 октомври 2007 г. и вивариумът на Военномедицинска академия е вписан в регистъра на животновъдните обекти на Районната ветеринарномедицинска служба – гр. София, с ветеринарен регистрационен № BG-143-000-1. Подадено е заявление на 25 октомври т.г. до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба за получаване на разрешение за експериментална дейност по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 15 за хуманно отношение към експерименталните животни. На 17 и 18 октомври т.г. Софийската военна прокуратура проведе основна проверка на Отделението по експериментална хирургия и нарушения не са установени. Това, първо.
Второ, на 23 октомври 2007 г. на основание заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба комисия от отдел „Хуманно отношение към животните” извърши проверка на вивариума на Военномедицинска академия. Заключението от проверката е, че са направени всички необходими стъпки за издаване на разрешително от Националната ветеринарномедицинска служба за ползване на животни за научни експерименти. Впрочем, тази процедура е към своето финализиране.
Няколко думи за животните, които визирате във Вашия въпрос. Те са купени от Военномедицинска академия чрез градска потребителна кооперация „Наркооп” с финансов документ на 9 октомври 2002 г. и в този смисъл тези животни не са бездомни. Не е налице, цитирам: „постоянно вкарване на безстопанствени кучета”, за каквото споменавате. От 2005 г. експерименти с такива животни във Военномедицинска академия не са провеждани, а вследствие влизането в сила на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 15 във вивариума на Военномедицинска академия към тях е продължило оказването на грижи и хуманно отношение от страна на научните работници и екипа.
На 14 ноември 2007 г. шестте кучета са били предадени за отглеждане и грижи в общинския приют „Екоравновесие”, като Военномедицинската академия е осигурила необходимите консумативи. Така че във Военномедицинска академия към настоящия момент няма експериментални животни кучета и котки.
Искам да спомена, че Военномедицинската академия е авторитетна институция в областта на здравеопазването и на цивилни, и на военнослужещи, с безспорен принос за военната медицина, научноизследователската и учебната дейност. Отделението по експериментални хирургия няма аналог в нашата страна като база за обучение, научноизследователска работа и специализация на лекарите. Има 46-годишна история в структурата на ВМА и защитени 78 научни дисертации. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Антонела Понева – право на реплика.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Това, че казвате, че имат пет звезди сградите и въобще цялата експериментална хирургия към Военномедицинска академия, е чудесно. Но аз ще Ви дам един диск, който е заснет от членове на Немско-българското дружество за защита на животните, и това, което ще видите, сам преценете на колко звезди отговаря.
Всичко това, което изброихте, като постъпления за разрешения, документи, които ще бъдат извадени, всичко това се случва след нашия въпрос, след жалбата на Немско-българското дружество за защита на животните. Очевидно има една наистина бърза реакция, но тя се случва след като има реакция – обществена и политическа. Защо трябва нещата винаги да стават под такъв натиск? В този смисъл и това, че кучетата, намерени там, са купени през 2002 г., не е вярно. Тези кучета по мнението на специалисти са на видима възраст по-малка от пет години.
Моето съмнение се потвърждава, че Вашият отговор не отговаря на действителността. Искам да се надявам и да вярвам силно, че не Вие прикривате истината, а тези, които са изготвили отговора, са Ви заблудили. Това, че вивариумът представляваше една зловеща скотобойна, че там не просто са отглеждани кучета – това е смешно като твърдение, се доказва и от видяното, и от заснетото от членовете на Немско-българското дружество за защита на животните, и от свидетелски показания, които са нотариално заверени и приложени към подадената жалба към Военна прокуратура.
От тези свидетелски показания става ясно именно това, че във вивариума непрекъснато са вкарвани кучета и не са го напускали, поне не живи. Всичко това е грубо нарушение на законодателството за хуманно отношение към животните. А именно това отношение е част от европейския облик на България. Липсата на такова петни и без това съмнителния авторитет на страната ни. (Председaтелят дава сигнал за приключване на изказването.)
Всяко присъствие на такива животни във вивариума, който в момента се ремонтира, всякакви разрешения, които извадите, няма да позволяват опитите с безстопанствени и домашни кучета и котки, тъй като чл. 158 от Закона за ветеринарната дейност е категоричен в забраната си за опити с такива животни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Времето.
АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Да, господин председател, завършвам.
Присъствието им там наистина ще означава нарушаване на закона. Няма да минат нито пред българските институции, нито пред европейските думите, че това са просто домашни любимци на вивариума.
Искам да ви помоля да се ангажирате с това, че наистина оттук нататък такива нарушения на законодателството няма да се случват във ведомството, за което Вие отговаряте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на отбраната господин Веселин Близнаков – право на дуплика.
МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Понева, разбира се, че ще се ангажирам много близко с проблемите, свързани с експерименталната медицина в района на Военномедицинска академия.
Искам обаче още един път да подчертая, че има утвърден план, който се реализира, за ремонт, за създаване на много по-добри условия за експерименталните животни. Освен това Вие и уважаемите народни представители, които са в залата, знаете, че има инструкция на Европейския съюз, която препоръчва – макар да не е задължителна, а с препоръчителен характер, но тя препоръчва да се използват определена порода кучета, произлезли от един вивариум, за да има сравнимост на резултатите. Цитира се една унгарска фирма. Разбира се, цената на животните е доста висока за нашите стандарти – около 4000 евро. Но няма значение, това е стъпка по отношение на унифицирането на експерименталната дейност с кучета.
Мисля, че след ремонта, който ще приключи най-късно до края на годината, и след извършените две проверки може да се счита, че Военномедицинска академия ще остане не само в областта на хуманната медицина, но и в експерименталната медицина водещо лечебно научно-учебно заведение.
Между другото, искам да споделя, че представители на ръководството на Академията са се срещнали с представители на Германо-българската помощ за животните – клон София. Предложили са, ако сдружението желае, техен представител да бъде нает на работа там, за да може да има поглед сдружението върху условията, при които ще се отглеждат експерименталните животни. Благодаря ви.
Pin It